ฐานข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Found 8 results

2554
พิพัฒน์ ลิ่มเถาว์.  2554.  ภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ:147. Abstract
2553
สุชีน เอ่งฉ้วน.  2553.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ:150. Abstract
นาตยา อภิศักดิ์ม.  2553.  พฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ:203. Abstract