ฐานข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Found 1 results

2553
นาตยา อภิศักดิ์ม.  2553.  พฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ:203. Abstract