ฐานข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Found 53 results

2553
สุชีน เอ่งฉ้วน.  2553.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ:150. Abstract
นาตยา อภิศักดิ์ม.  2553.  พฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ:203. Abstract
ภาณุมาศ จักราพงษ์.  2553.  สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ:160. Abstract
จิระวรรณ บุญปลอด.  2553.  สมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา:151. Abstract