Keywords

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A Study of Impact Result of the Grass Root Economic Policy (2) Anthocyanin (1) กฎหมายสิ่งแวดล้อม (1)
กนกวรรรณ (1) กมล (1) กรณีศึกษา (1)
กรรณิการ์ (1) กระบวนการจัดการความรู้ (1) กระบวนการดำเนินงานสาธารณสุข (1)
กระบวนการนิเทศการศึกษา (1) กระบี่ (17) กลยุทธ์การตลาด ธุรกิจ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (1)
กลุ่มควบคุม (1) กลุ่มทดลอง (1) กองทุนหมู่บ้าน (1)
กาญจนดิษฐ์ (1) กาญจนา (1) การจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (1)
การจัดการธุรกิจโรงแรม (1) การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (1) การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม แบบปกติ (1)
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม แบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน(แบบไฮ/สโคป) (1) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (1) การจัดสรรคณาจารย์ (1)
การช่วยลดภาวะโลกร้อน และก๊าซเรือนกระจก (1) การดำเนินงาน (2) การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (1)
การตรวจเงินแผ่นดิน (1) การตลาด (1) การตัดสินใจ (8)
การตัดสินใจซื้อ (1) การตัดสินใจเลือกใช้บริการ (1) การตัดสินใจใช้บริการ (2)
การตีความศาสนาในเชิงสมานฉันท์ (1) การทำวิจัยในชั้นเรียน (1) การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (1)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (1) การบริการด้านการจัดเก็บรายได้ (1) การบริหาร (2)
การบริหารงาน (1) การบริหารจัดการ (2) การบริหารจัดการความเสี่ยง (1)
การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (1) การบริโภค (1)
การปฏิบัติงาน (4) การป้องกันอาชญากรรม (1) การพัฒนา (4)
การพัฒนา (Developing) ตัวบ่งชี้ (Indicators) การบริหารกิจการที่ดี (Good Governance) (1) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (1) การพัฒนาชุดการเรียน (1)
การพัฒนาชุมชน (1) การพัฒนาที่ยั่งยืน (1) การพัฒนาเศรษฐกิจ (1)
การพัฒนาและรับรองคุณภาพ (1) การพึ่ง ตนเอง (1) การมีส่วนร่วม (6)
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ (1) การรับรู้ (1) การวางแผนการ-ประชาสัมพันธ์ (1)
การวางแผนพัฒนาชุมชน (1) การวิเคราะห์ SWOT (1) การศึกษาสุราษฎร์ธานี (1)
การสร้างงาน (1) การสร้างทีมงาน ทีมงาน การรณรงค์ (1) การสร้างอนาคตร่วมกัน (1)
การสอนแบบบูรณาการ (1) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในห้องเรียนปกติ (1) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) (1)
การส่งเสริมสุขภาพ (1) การะเกด (1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (1)
การเปิดข่าวสาร (1) การเปิดรับข่าวสาร (1) การเฝ้าระวัง ตัวแบบคณิตศาสตร์ โรคไข้เลือดออก (1)
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (1) การเรียนการสอนบนเว็บเพจ (2) การเรียนรู้ (1)
การเลือกซื้ออาหารนำเข้า (1) การเลือกร้าน (1) การเลือกใช้บริการ (4)
การโรงแรม (1) การใช้ฐานข้อมูล (1) การใช้บริการ (4)
การให้บริการ (1) กิจกรรม 5ส. (1) กิจกรรมการเล่นเกม (1)
ก้างปลาป่น แคลเซียม ขนมอบกรอบ น้ำปลา เศษเหลือทิ้ง (2) ขมิ้นชัน(Curcuma longa Linn.) (1) ขวัญชล, โคสัมปัตติ, (1)
ขายยา (1) ขีดความสามารถการจัดการมูลฝอย (1) ข้าราชการครูและบุคลากร (1)
คณะครุศาสตร์ (21) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (14) คณะวิทยาการจัดการ (30)
คณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (2) คณะวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว (4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (37)
คณาพจน์ (1) คณิตศาสตร์ (1) ครู (2)
ครูในสถานศึกษา (1) คลินิกทันตกรรม (1) ความคาดหวัง (2)
ความฉลาดทางด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย (1) ความต้องการ (1) ความพึงพอใจ (13)
ความรู้ความเข้าใจ (1) ความรู้และทัศนคติ (1) ความสัมพันธ์ (1)
ความสามารถในการแก้ปัญหา (1) ความเสี่ยง (1) คุณภาพในการบริการ (1)
คุณลักษณะบุคลากร (1) ค้าปลีก (1) งานมอบหมาย (1)
จัดฟัน (1) จันจิรา (1) จิระวรรณ (1)
ชนาธิป (1) ชาวไทย (1) ชาวไทยเชื้อสายจีน (1)
ชุติมา (1) ชุมชน (2) ชุมพร (1)
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนการสอน (1) ซื้ออาหารสำเร็จรูป (1) ฐานข้อมออนไลน์ (1)
ฐานข้อมูลซีดีรอม (1) ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (1) ณฐภัทร (1)
ดนุรัตน์ (1) ดวงใจ (1) ดินสวนปาล์มน้ามัน แอคติโนมัยซิส ความหลากหลายทางชีวภาพ (1)
ตลาดนัด (1) ตลาดสด (1) ตามทัศนะ (1)
ตำรับหอยนางรมสด (1) ทรัพยากรมนุษย์ (1) ทัศนคติ (1)
ทัศนะของนักท่องเที่ยว (1) ทิพวัล (1) ทิสโก้ (1)
ที่พัก (1) ทุนทางสังคม (1) ท่าชนะ (1)
ท่าเรือดอนสัก (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (1) ธนาคารไทยพาณิชย์ (1)
ธรรมาภิบาล (1) ธุรกิจ (1) ธุรกิจการท่องเที่ยว (1)
ธุรกิจบริการ (1) ธุรกิจบริการสปา (1) ธุรกิจสปา (1)
ธุรกิจแปรรูปน้ำยางข้น (1) ธุรกิจแปรรูปยางพารา (1) ธุรกิจแปรรูปยางแผ่นดิบ (1)
ธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา (1) ธุรกิจโรงแรม (1) ธุรกิจโรงแรม (Hotel business) (1)
นนทศักดิ์ (1) นวดแผนไทย (1) นักท่องเที่ยว (4)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (2) นักศึกษา (3) นักศึกษานิเทศศาสตร์ (1)
นักศึกษาภาค กศ.บท. (2) นักศึกษาภาคปกติ (2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (1)
นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี (1) นันทิดา (1) นาคกุล (1)
นาตยา (1) นาสาร (1) บทบาท (1)
บริบทชุมชน ฐานเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1) บริหาร (1) บริหารจัดการ และงานวิจัย (1)
บริหารสินทรัพย์ (1) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1) บัณฑิตวิทยาลัย (53)
บุคลากร (1) บุคลากรในโรงพยาบาล (1) บุญปลอด (1)
บุญส่ง (1) บ้านนาสาร (2) ประจักษ์อุตสาหกรรม (1)
ประชาชน (1) ประวัติศาสตร์ (1) ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (1)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1) ปริมาณฝุ่นละออง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (1)
ปัจจัย (1) ปัจจัยที่มีผล (9) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ (2)
ปัจจัยที่ส่งผล (2) ปัจจัยส่วนประสม (1) ปูนซีเมนต์ (1)
ผลกระทบ (1) ผลกระทบทางสังคม (1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (1)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (1) ผลิตภัณฑ์ (1) ผลิตภัณฑ์ไก่สด (1)
ผู้บริโภค (4) ผู้ปกครอง (1) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (1)
ผู้ประกันตน (1) ผู้สูงอายุ (1) ผู้ใช้บริการ (3)
ผู้ใช้บริการรถโดยสาร (1) ผู้ใช้บริการสปา (1) พนักงานกวาดขยะ (1)
พรรณธิชา (1) พระแสง (1) พริก (1)
พฤติกรรม (7) พฤติกรรมการบริโภค (1) พฤติกรรมการเลือกซื้อ (2)
พฤติกรรมการใช้บริการ (1) พฤติกรรมผู้บริโภค (1) พฤติกรรมสุขภาพ (1)
พัฒนาการมีส่วนร่วม (2) พัฒนาศักยภาพ (1) พัสดุ (1)
พิพัฒน์ (1) พื้นที่ทางกายภาพ (1) พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม (1)
พื้นที่นำร่อง (1) พื้นที่ศึกษา (1) พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ (1)
พุนพิน (1) ภรณ์ทิพย์ (1) ภาคการเกษตร (1)
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว (1) ภาคใต้ (1) ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี (1)
ภาคใต้ตอนบน (1) ภาณุมาศ (1) ภาพลักษณ์ (3)
ภาวะโลกร้อน (2) ภูมิประเทศ (1) ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น (1)
ภูษิต (1) มนัสนันท์ (1) มนูญ (1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (1) มังเคร่ Thin Layer Chromatography (1) มัชฌิมา (1)
มัตสริน (1) มัธยมปลาย (1) มีประสิทธิผล (2)
มีแก้ว (1) ยงยุทธ (1) ยืดอายุ (1)
ยุทธศาสตร์ (1) ยุทธศาสตร์พัฒนา (1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (1)
รภัสสา (1) ระบบการประชาสัมพันธ์ (2) ระบบการเรียนการสอน (1)
ระบบติดตามงานมอบหมาย (1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (1) ระบบประกันสังคม (1)
ระบบสมการเชิงเส้น (1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาหารที่เป็นที่ยอมรับ อาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น (1) รัชนีวรรณ (1)
รัฐนันท์ (1) รูปแบบการประชาสัมพันธ์ (1) รูปแบบการเรียนรู้ (1)
รูปแบบการให้การบริการ (1) รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน/ การคิดสร้างสรรค์ (1) ร้านขายยา (1)
ร้านอาหาร (1) ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (1) วรลักษณ์ (1)
วัฒนธรรมการบริโภคหอยนางรม (1) วัฒนธรรมและวิถีชีวิต (1) วิถี ชนบท วิถีชนบท ศิลปกรรม (1)
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม (1) วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว (2) วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (1)
วิภาวดี (1) วิยะดา (1) วิรารัตน์ (1)
ศรัญญา (1) ศรัญย์ (1) ศักยภาพ (1)
ศักยภาพ ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา ควนสุบรรณ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภาคใต้ (1) ศักยภาพการท่องเที่ยว (1) ศักยภาพขององค์การนักศึกษาโดยการใช้หลักธรรมาภิบาล (1)
ศักยภาพชุมชน (1) ศิริกาญจน์ (1) ศิรินทิพย์ (1)
ศิลปะหลังสมัยใหม่ (1) สถานบริบาล (1) สถานบันเทิง (1)
สถานศึกษา (1) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี (1) สถาบันอุดมศึกษา (1)
สนธิพร (1) สนามบินนานาชาติ (1) สภาพและปัญหา (1)
สมการการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต ยางพารา ต้นทุนและผลตอบแทน (1) สมรรถนะทางวิชาการ (1) สมรรถภาพการผลิตไข่ (egg production performance) (1)
สมาชิกสหกรณ์ (1) สมุนไพร (1) สยามชิคเค้น (1)
สรวีร์ (1) สวนทุเรียน (1) สวนยางพารา (1)
สวนเงาะ (1) สวัสดี (1) สังคมเกษตรกรรม (1)
สำนักทะเบียน (1) สินค้าเลียนแบบแบรนด์เนม (1) สินเชื่อ (2)
สื่อประชาสัมพันธ์ (2) สุกัญญา (1) สุขสม (1)
สุชีน (1) สุฟ้าง (1) สุราษฎร์ธานี (35)
หทัยรัตน์ (1) หลักธรรมาภิบาล (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (2)
หลักไตรสิกขา (1) หัทยา (1) หัวใจศาสนาของตน ๆ หัวใจศาสนาพุทธ พุทธทาส ภิกขุ (1)
ห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ (1) องค์กรชุมชน (1) องค์การนักศึกษา (1)
องค์การบริหารส่วนตำบล (3) อธิชีย (1) อรทัย (1)
อัตลักษณ์ชาวมอญ ตำบลขุนทะเล (1) อาชีวศึกษา (1) อาทิตย์ (1)
อารยา (1) อาลิสา (1) อาหารพร้อมบริโภค คุณภาพทางจุลินทรีย์ สุราษฎร์ธานี (1)
อาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแช่เยือกแข็ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (1) อาหารมุสลิม (1) อาหารไก่ไข่ (1)
อาหารไก่ไข่ (layer rations) (1) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1) อุดมศึกษา (1)
อุตสาหกรรมยางพารา (1) เกาะลันตา (1) เกาะสมุย (4)
เขต 3 (1) เครื่องดื่ม (1) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (1)
เคเบิ้ลทีวี (1) เจตคติการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน และพลังงาน (1) เด็กปฐมวัย (2)
เทศบาลตำบล (2) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (1) เทศบาลเมืองนาสาร (1)
เบญจลักษณ (1) เบเกอรี่ (1) เพ็ญศรี (1)
เย็นตะวัน (1) เรณู (1) เลือกซื้อ (1)
เลือกใช้บริการ (3) เวียงสระ (1) เศรษฐกิจพอเพียง (3)
เสกสรรค์ (1) เอกราช (1) เอกสิทธิ์ (1)
แกนนำชุมชน (1) แกลบกุ้ง (1) แกลบเผา (1)
แก้วมรกต (1) แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (1) แผนชุมชน (1)
แผนปัจจุบัน (1) แรงงานข้ามชาติ (1) แรงงานต่างด้าว (1)
แรงจูงใจ (1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (1) และการตั้งถิ่นฐาน (1)
และคุณภาพไข่ (egg quality) (1) แหล่งท่องเที่ยว (1) แอคติโนมัยซีส (1)
แอลกอฮอล์ (1) โกมล (1) โครงการจุฬาภรณ์ (1)
โคลีเซี่ยม (1) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (1) โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (2)
โปรแกรมเชิงเป้าหมาย (1) โรงพยาบาล (1) โรงรับจำนำ (1)
โรงเรียนประถมศึกษา (1) โรงเรียนมัธยมศึกษา (1) โรงแรม (2)
โรงแรมในอำเภอเกาะสมุย (1) โลกาภิวัตน์ (1) โสภณ (1)
โสภา (1) ใช้บริการ (1) ไข่ (1)
ไข่ต้ม (1) ไข่เค็ม (1) ไข่เค็มดองน้ำเกลือ (1)
ไข่เค็มพอก (1) ไข่แดง และอาหารสัตว์ (1) ไม้ดอก (1)
ไม้ประดับ (1)