ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าวสาขาก่อสร้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าวสาขาก่อสร้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :วิยะดา ประเสริฐ
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด, ผศ.สาโรช เนติธรรมกุ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :102
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :บัณฑิตวิทยาลัย, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, วิยะดา, สุราษฎร์ธานี, แรงงานต่างด้าว
AttachmentSize
wiyada_mba.pdf1.14 MB