การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม ภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์: กรณีศึกษาไข่เค็มไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Titleการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม ภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์: กรณีศึกษาไข่เค็มไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, คณะครุศาสตร์, พื้นที่ทางกายภาพ, พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม, พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้, สังคมเกษตรกรรม, โลกาภิวัตน์
บทคัดย่อ :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อการผลิตไข่เค็มไชยาของเกษตรกรพื้นที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไข่เค็มไชยา 3) เพื่อศึกษาถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรผู้ผลิตไข่เค็มไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ4) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการสร้างเครือข่ายและอัตลักษณ์ของเกษตรกรผู้ผลิตไข่เค็มไชยา การวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มไชยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2) กลุ่มแกนนำชุมชน และ 3) กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี วิธีการวิจัยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกถึงกระบวนการสร้างกลุ่มเครือข่ายและมีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเก็บรายละเอียดในข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาอธิบายถึงปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของชาวนาที่ผลิตไข่เค็ม การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในสองกลุ่มคือ กลุ่มแกนชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเกษตรกรผู้ผลิตไข่เค็มไชยา
การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกในยุคโลกาภิวัตน์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสลับซับซ้อนกว่าทุกยุคที่ผ่านมาในอดีต ชาวนาซึ่งเป็นชนชั้นที่ถูกเอาเปรียบจากชนชั้นอื่นๆ ก็พยายามที่จะเอาชนะหรือพยายามที่จะดำรงอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ให้ได้ การต่อสู้นี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดจากระบบโลกได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างไรความร้ายกาจของระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ก็ยังทำลายชนชั้นชาวนาได้อย่างน่ากลัว จากการที่ถูกคุกคามการดำรงอยู่โดยกระแสโลกเกษตรกรเกิดการปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถดำรงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ที่รุนแรงนี้ได้โดยยังสามารถดำรงความเป็นชนชั้นของตนเอาไว้ กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มไชยาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้อัตลักษณ์ในการสร้างสัญลักษณ์ให้กับตนเองเพื่อที่จะสามารถดำรงอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างสมดุล

AttachmentSize
บทความกรณีศึกษาไข่เค็มไชยา.pdf227.75 KB