การสอนแบบบรูณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษานิเทศศาสตร์ ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์

Titleการสอนแบบบรูณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษานิเทศศาสตร์ ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์วิรุณทิพย์ ตฤณรัชตเมธ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การวางแผนการ-ประชาสัมพันธ์, การสอนแบบบูรณาการ, คณะวิทยาการจัดการ, นักศึกษานิเทศศาสตร์, ศักยภาพ
บทคัดย่อ :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานิเทศศาสตร์และเพื่อศึกษาศักยภาพของนักศึกษานิเทศศาสตร์ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา ประชากรสำหรับระเบียบวิธีวิจัยได้แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 1/2552 จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบจำเพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบทดลองกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) ประกอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (p) 0.21- 0.93 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.18 – 0.89 ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) = 0.82 การประเมินของวิทยากรใน 3 ประเด็นคือ การเข้าร่วมกิจกรรม การเขียนโครงการ และการวางแผนการใช้งบประมาณ กำหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินใช้ร้อยละ60 ของคะแนนเต็ม แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน ชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทุกด้าน Alpha= . 96 และการประเมินผลโครงงานประกอบด้วยเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ยึดถือเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 4 ระดับ 4 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและความถี่) และสถิติอนุมาน (t- Test) ผลการวิจัยมีดังนี้ รูปแบบการสอนแบบบูรณาการทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ด้านผลการประเมินของวิทยากร นักศึกษาผ่านการประเมินการวางแผนการประชาสัมพันธ์จากการจัดอบรมให้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากและการประเมินโครงงานของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 65.51 และระดับดีคิดเป็นร้อยละ 34.49

AttachmentSize
บทความการสอนแบบบรูณาการ.pdf126.66 KB