การพัฒนาระบบติดตามงานมอบหมายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Titleการพัฒนาระบบติดตามงานมอบหมายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์กำไร ประกอบชาติ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งานมอบหมาย, ระบบติดตามงานมอบหมาย, วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
บทคัดย่อ :

การพัฒนาระบบติดตามงานมอบหมายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นระบบที่ใช้ในการรับส่งงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และรายงานในส่วนของคะแนนงานและรายงานการส่งงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการจัดการงานมอบหมายทั้งอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งระบบสามารถจัดเก็บและจัดการเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการส่งงานได้ และใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมในเรื่องความมีประสิทธิภาพของระบบติดตามงานมอบหมายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อประสิทธิภาพของระบบพบว่าอยู่ในระดับดีมาก ผลการวิจัยการประเมินจากผู้ใช้งานโดยภาพรวมในเรื่องความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบตามความคิดเห็นของผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
สถาปัตยกรรมของระบบเป็นแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) และใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) การพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษา PHP ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรม Apache ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

AttachmentSize
บทความการพัฒนาระบบ ETrack.pdf109.37 KB