ชาวมอญในตำบลขุนทะเล

Titleชาวมอญในตำบลขุนทะเล
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์กฤษณะ ทองแก้ว
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะครุศาสตร์, อัตลักษณ์ชาวมอญ ตำบลขุนทะเล
บทคัดย่อ :

โครงการวิจัยเรื่อง “ชาวมอญในตำบลขุนทะเล” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา การอพยพเคลื่อนย้าย วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ของชาวมอญที่เข้ามาตั้งหลักแหล่ง หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัยเอกสาร และลงภาคสนามด้วยการสำรวจ สังเกต สนทนา และสัมภาษณ์เป็นหลัก เพื่อเป็นชุดความรู้และองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวมอญจากภาคกลางได้อพยพลงสู่ปักษ์ใต้เพื่อต้องการแสวงหาพื้นที่ในการทำนา โดยมีชาวมอญมาตั้งถิ่นฐานที่ บ้านไผ่พระในตำบลมะลวน บ้านใต้โค้งในตำบลท่าข้าม บ้านทุ่งอ่าวในตำบลศรีวิชัย ซึ่งอยู่ในอำเภอพุนพิน และบ้านหัวเขาในตำบลมะขามเตี้ย ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาใน พ.ศ.2486 กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย ได้เข้ามาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองขุนทะเล โดยจัดสรรที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินครอบครัวละ 25 ไร่ ชาวมอญจากชุมชนดังกล่าวจึงอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านซอยสองสายจัตวา หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริบทชุมชนบ้านมอญซอยสองสายจัตวา เต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ ศาลพ่อตาทิศช้าง บ้านไม้ยกสูงสามระดับ วัดมอญ ภาษามอญ ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเป็นตัวตนของชาวมอญในปัจจุบัน และสิ่งสำคัญที่ทำให้ชุมชนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นั้นก็คือภาษามอญที่ได้รับการสืบทอดจากผู้เฒ่าผู้แก่มาสู่บุตรหลานเพื่อทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมการบูชาผีบรรพบุรุษต่อไป ส่วนประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผน อาทิ ประเพณีเลี้ยงผี ตรุษมอญ เทศกาลสงกรานต์ การบูชาพ่อตาทิศช้าง เป็นต้น ด้านวัฒนธรรมของชาวมอญมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น เช่น การแต่งกาย การสร้างบ้านเรือน การประกอบอาชีพฯ ส่วนการละเล่นที่ยังคงได้รับการสืบทอดจวบจนปัจจุบันนั้นมี การเล่นสะบ้า การเล่นลูกช่วง และการรำวง เป็นต้น
อัตลักษณ์ของชาวมอญสะท้อนผ่านการรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์ เพราะชาวมอญยังคงตระหนักถึงความเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมปักษ์ใต้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้ชาวมอญมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประกอบกับวัฒนธรรมที่ยังคงยึดมั่นอยู่ อาทิ บ้านไม้ยกสูงสามระดับตามความเชื่อของชาวมอญ การสนทนาด้วยภาษามอญระหว่างผู้เฒ่าผู้แก่ การไว้ผมจุก ผมเปีย ความเคร่งครัดในการต้อนรับแขกเข้าพักแรมที่บ้าน ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา การสร้างความสัมพันธ์ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา การสร้างความเข้มแข็งด้วยการแต่งงานในชาติพันธุ์มอญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกปลูกถ่ายผ่านตัวตนของชาวมอญ จนชาวมอญบ้านซอยสองสายจัตวามีอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งภายใต้เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมมอญที่พยายามสืบสานต่อไป

AttachmentSize
บทความอัตลักษณ์ชาวมอญในตำบลขุนทะเล.pdf214.18 KB