ความสามารถในการใช้แทนกันของทุนและแรงงานในอุตสาหกรรมห้องเย็นภาคใต้

Titleความสามารถในการใช้แทนกันของทุนและแรงงานในอุตสาหกรรมห้องเย็นภาคใต้
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์นันทวรรณ ช่างคิด
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวการณ์ลงทุนในอุตสาหกรรมห้องเย็นของจังหวัดในภาคใต้ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการลงทุน เพื่ออธิบายความสามารถในการใช้แทนกันของทุนและแรงงานในอุตสาหกรรมห้องเย็นภาคใต้ และเพื่อวัดระดับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อการประกอบอุตสาหกรรมห้องเย็น เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมห้องเย็นในจังหวัดภาคใต้จำนวน 44 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละค่าความยืดหยุ่นของการใช้แทนกัน () ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ภาวการณ์ลงทุนในอุตสาหกรรมห้องเย็นภาคใต้ ส่วนใหญ่ผลิตและส่งออกเนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ในภาคใต้ส่วนใหญ่จะผลิตปลาทูน่ากระป๋องเพื่อการส่งออก ซึ่งตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา การผลิตชะลอตัวหลายโรงงาน ต้องปรับลดกำลังการผลิต และ ลดการทำงานล่วงเวลาตลอดจนมีการหยุดผลิตในช่วงวันหยุดเทศกาลติดต่อกัน สาเหตุเนื่องมาจากวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ขาดแคลนวัตถุดิบ และ ประสบปัญหาด้านการส่งออกจากการแข็งค่าของเงินบาท
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบการผลิตสินค้าประเภทปลามากที่สุด ส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นธุรกิจประเภทบริษัทจำกัด ลักษณะการลงทุนเป็นการร่วมทุนกับสถาบันการเงินระยะเวลาเปิดดำเนินการ 6 - 10 ปี โดยผลิตเพื่อการส่งออกและมีมูลค่าการส่งออกของผลผลิต ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
ผลการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นของการใช้แทนกันระหว่างทุนและแรงงานในอุตสาหกรรมห้องเย็นภาคใต้ พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.78 ซึ่งมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่า 1 แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงราคาปัจจัยทุนโดยเปรียบเทียบสามารถทำให้เกิดการใช้แรงงานแทนทุนได้มาก การเปลี่ยนแปลงราคาปัจจัยการผลิต โดยเปรียบเทียบร้อยละ 1 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้แรงงานต่อทุนร้อยละ 1.78 การเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบของราคาปัจจัยทุนและลดลงของอัตราค่าจ้างที่แท้จริง จะส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจว่าควรใช้แรงงานแทนทุนในอุตสาหกรรมห้องเย็น
ระดับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อการประกอบอุตสาหกรรมห้องเย็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สิ่งที่รัฐบาลปฏิบัติมีระดับการสนับสนุนปานกลางทุกด้าน ยกเว้น ด้านการผลิตที่มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล คุณภาพมาตรฐานผลผลิต ด้านการตลาดที่มีการผลักดันให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น เพื่อการแข่งขันในตลาดโลกอยู่ในระดับมาก และด้านวัตถุดิบ คือ การจัดการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปลาหมึก และ ปลา ซึ่งระดับปฏิบัติเพื่อการสนับสนุน ด้านนี้จากรัฐบาลอยู่ในระดับน้อย

AttachmentSize
บทความอุตสาหกรรมห้องเย็นภาคใต้.pdf169.31 KB