การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการพัฒนาเว็บเพจด้วยWeb Page Maker

Titleการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการพัฒนาเว็บเพจด้วยWeb Page Maker
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่องการพัฒนาเว็บเพจด้วย Web Page Maker ใหัมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยผู้วิจัยได้ใช้ตารางเลขสุ่มในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่มเรียน จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) ชุดการสอนรูปแบบออฟไลน์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการพัฒนาเว็บเพจด้วย Web Page Maker ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.00/86.07 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ สูงกว่า เกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ เกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอนเรื่องการพัฒนาเว็บเพจด้วย Web Page Maker สูงกว่า ระหว่างเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอนเรื่องการพัฒนาเว็บเพจด้วย Web Page Maker โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.05 )

AttachmentSize
บทความWeb Page Maker.pdf115.58 KB