เว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :นิธิศ เสาแก้ว
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างระบบฐานข้อมูลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2) สร้างระบบสืบค้นฐานข้อมูลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 3) สร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฐานข้อมูลออนไลน์ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการสืบค้นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีคุณสมบัติดังนี้
- การเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล เป็นการดำเนินการขั้นต้นกับข้อมูลในการแสดงถึงความมีอยู่ของข้อมูล และสร้างเอกภาพในการจัดเก็บข้อมูลที่การกระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ เข้ามาใว้ที่เดียว ฐานข้อมูลสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้เนื่องจากบางกรณีที่ข้อมูลไม่ครบสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้เช่นรูปภาพไม่มี สามารถมาเพิ่มที่หลังได้ หรือสินค้าชนิดนี้ไม่มีแล้วสามารถลบทิ้งได้ บางครั้งการที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วเกิดความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจมีการเรียกมาแก้ไขได้เช่น เขียนบางคำผิด มีการกำหนดสิทธิในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ การที่กำหนดอย่างนี้ก็เพราะว่าคนที่สิทธิเท่านั้นสามารถแก้ไขข้อมูล หรือลบ ข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลเกิดอันตรายจากผู้ไม่หวังดี หรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการแก้ไข หรือลบข้อมูล
- สามารถสืบค้นข้อมูลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้โดยจัดเป็นเมนูจากอำเภอ เมนูตำบล และเมนูสินค้า ข้อดีของการค้นหาข้อมูลแบบนี้คือ สามารถระบุอำเภอที่ต้องการค้นหาได้ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอพุนพินเมื่อเลือกอำเภอพุนพิน ตำบลที่อยู่อำเภอพุนพินแสดงออกมาทั้งหมด สามารถเลือกตำบลใด ๆ ในอำเภอพุนพิน เมื่อเลือกตำบล แล้วจะแสดงรายละเอียดสินค้าของตำบลนั้นพร้อมทั้งที่อยู่ติดต่อและมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับรายละเอียดของตำบลนั้น ๆ ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมา 2) สภาพทั่วไปของตำบล 3) อาณาเขต 4) จำนวนประชากรและ 5) ข้อมูลอาชีพของตำบล
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ตฐานข้อมูลออนไลน์ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
นั้นเป็นการนำข้อมูลในฐานข้อมูลไปสู่ผู้ใช้ โดยการพัฒนาเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางสำหรับค้นหาและ
แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล (Search Engine) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมเอาไว้ออกมาจากฐานข้อมูล ตามเงื่อนไขการสืบค้น และตามความประสงค์ของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล
เมื่อพิจารณาถึงสาระของข้อมูลที่บรรจุเก็บอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และน่าจะมีการนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นได้ ซึ่งภาครัฐเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันการนำนโยบาย แนวคิด และหลักการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากบางกลุ่มข่าวสารที่ได้รับอาจไม่ตรงหรือไม่สามารถรับข่าวสารได้ ควรมีเว็บไซต์อื่น ๆ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มที่ยังอ่อนแอ มีความเข้มแข็งขึ้น
ควรมีศูนย์กลางเว็บไซต์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน สนับสนุนให้มีการสร้างฐานข้อมูลบริหารจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อใช้ความรู้จากภูมิปัญญาที่มีในชุมชนมาพัฒนา นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมะสมกับความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาระบบผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และพัฒนาไปสู่การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

AttachmentSize
บทความผลิตภัณฑ์ (OTOP).pdf127.12 KB