แนวคิดทฤษฎีและการสร้างสรรค์ศิลปะหลังสมัยใหม่ เพื่อสุนทรียศาสตร์แห่งความเท่าเทียมและสังคมที่สมดุล

Titleแนวคิดทฤษฎีและการสร้างสรรค์ศิลปะหลังสมัยใหม่ เพื่อสุนทรียศาสตร์แห่งความเท่าเทียมและสังคมที่สมดุล
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์พิชัย สุขวุ่น
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ศิลปะหลังสมัยใหม่
บทคัดย่อ :

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวคิดและทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม่ จากนั้นทำการสร้างสรรค์งานศิลปะตามแนวทางดังกล่าว และแสดงผลงานศิลปะหลังสมัยใหม่ เพื่อทดสอบผลการรับรู้ของผู้ชมงานศิลปะดังกล่าว ส่วนวิธีการวิจัย ดำเนินโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการจัดการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม่เกิดขึ้นจากการตอบโต้กับทฤษฎีศิลปะสมัยใหม่ โดยศิลปะสมัยใหม่ได้สร้างค่านิยมทางความรู้ ความคิด ให้รูปแบบของงานศิลปะมีลักษณะเป็นแบบแผนตายตัว จนทำให้เกิดจำกัดเสรีภาพและเป็นการครอบงำความคิดทางศิลปะ และปิดกั้นการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือแนวคิดดังกล่าว ส่วนแนวคิดทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม่ มีความเชื่อว่าศิลปะควรมีความหลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน เงื่อนไขดังกล่าวจะนำไปสู่การเคารพในความแตกต่างหลาก
หลายของการดำรงชีวิตต่อไป

AttachmentSize
บทความแนวคิดทฤษฎีและการสร้างสรรค์ศิลปะ.pdf175.7 KB