เปรียบเทียบความหลากหลายของแอคติโนมัยซีสในดินระหว่างสวนยางพาราและสวนเงาะในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleเปรียบเทียบความหลากหลายของแอคติโนมัยซีสในดินระหว่างสวนยางพาราและสวนเงาะในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ฐิติกานต์ ปัญโญใหญ่
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สวนทุเรียน, สวนยางพารา, สวนเงาะ, แอคติโนมัยซีส
บทคัดย่อ :

ศึกษาความหลากหลายของแอคติโนมัยซีสจากตัวอย่างดินบริเวณสวนยางพาราและสวนเงาะ-ทุเรียน ในเขต ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เก็บตัวอย่างจากดิน อย่างละ 3 บริเวณต่อสวน ตัวอย่างดินที่ได้มาอบแห้ง ในตู้อบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วทำการเจือจางลำดับส่วน ทำการแยกเชื้อบนอาหาร Oat meal agar โดยวิธีการ Spread plate บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน สามารถนับจำนวนแอคติโนมัยซีสจากสวนยางพาราได้ 1.65 x 106CFU/g และสวนเงาะ-ทุเรียนได้ 2.23 x 105 CFU/g ทำการคัดแยกโคโลนีจากลักษณะสปอร์และการสร้างสารสีที่แตกต่างกันทั้งหมดได้93ไอโซเลต โดยจากดินสวนยางพาราจำนวน 57ไอโซเลตสปอร์เกลียวจำนวน 51 ไอโซเลต (ร้อยละ89.47) และสปอร์เดี่ยวจำนวน 6 ไอโซเลต (ร้อยละ10.53) และดินสวนเงาะ-ทุเรียน36ไอโซเลตสปอร์เกลียวจำนวน 32 ไอโซเลต (ร้อยละ88.89) และสปอร์เดี่ยวจำนวน 4 ไอโซเลต (ร้อยละ11.11)ซึ่งเป็นลักษณะของแอคติโนมัยซิสในกลุ่ม Streptomyces จากผลการทดลองพบว่าดินตัวอย่างสวนยางพารามีความหลากหลายสูงกว่าสวนเงาะ-ทุเรียนทั้งจำนวนและลักษณะของโคโลนี

AttachmentSize
บทความเปรียบเทียบความหลากหลายในดิน.pdf163.25 KB