ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อธิชัย ช้อยชาญชัย
ที่ปรึกษา :รศ.สุณีย์ ล่องประเสร, ผศ.ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :120
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :กระบี่, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, บัณฑิตวิทยาลัย, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ, อธิชีย
AttachmentSize
atichai_mba.pdf1.24 MB