ผลการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (LMS) ร่วมกับ ลักษณะการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

Titleผลการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (LMS) ร่วมกับ ลักษณะการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์กฤษณ์ ศรีพร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :กลุ่มควบคุม, กลุ่มทดลอง, การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในห้องเรียนปกติ, การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ความพึงพอใจ, ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บทคัดย่อ :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปกติ และนักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอองค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์บริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และมีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

AttachmentSize
บทความผลการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์.pdf160.25 KB