กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจไข่เค็ม ในโครงการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจไข่เค็ม ในโครงการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์หรรษา เฉลิมพิพัฒ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :กลยุทธ์การตลาด ธุรกิจ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจไข่เค็มในโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพการดำเนินงานของกลุ่มการผลิต การตลาดของธุรกิจไข่เค็ม และศึกษาสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ ของผู้บริโภคธุรกิจไข่เค็ม ในโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำการเก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านทำไข่เค็มที่มีระดับรางวัล 2 ถึง 4 ดาว จำนวน 7 กลุ่ม เป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก และผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน แบบสอบถามใช้สอบถามผู้บริโภคในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผู้ผลิตไข่เค็มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 60 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 4 มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท มีสถานภาพสมรสแล้ว สภาพการดำเนินงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านทำไข่เค็ม ส่วนใหญ่มีการจัดตั้งกลุ่มได้เพราะทำกันมานานแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อและสืบทอดกันมา มีการรวมกลุ่มในระดับครอบครัว เพื่อหารายได้ จนกระทั่งประสบความสำเร็จมีรายได้ดีขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตไข่เค็ม ลักษณะคล้ายกัน คือ มีการเตรียมไข่เป็ด เตรียมดินสำหรับพอก เตรียมขี้เถ้าแกลบ และบรรจุภัณฑ์ ส่วนการเงินและ การตลาด จะมีการวางแผน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
กลยุทธ์การตลาดกลุ่มสตรีแม่บ้านทำไข่เค็มให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้การผลิตแบบดั้งเดิม ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีจำหน่ายทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น เน้นการขายส่งเป็นหลัก และไม่ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ด้านราคา กำหนดราคาขายโดยพิจารณาจากต้นทุนเป็นหลักโดยบวกกำไรจากต้นทุนตามสมควรและดูจากราคาตลาดมาประกอบ มีส่วนลดให้แก่ผู้บริโภค และขายเงินสดเท่านั้น ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ยังไม่มีการโฆษณาทั้งเอกสารแผ่นพับ ใบปลิวและวิทยุ เนื่องจากผู้บริโภคบอกต่อๆกันไป ถ้าซื้อส่วนมากจะมีส่วนแถม ปัญหาจากการผลิตไข่เค็ม คือ ช่วงฤดูฝน เป็นปัญหาในการผลิตไข่เค็มมากที่สุด เนื่องจากไข่เป็ดสดจะมีน้อยเป็ดไม่สามารถออกไข่ได้มากนัก ซึ่งจะทำให้ไข่เป็ดโดนน้ำไม่สามารถนำมาผลิตไข่เค็มได้ ด้านเงินทุน กลุ่มสตรีแม่บ้านทำไข่เค็มมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการผลิตไข่เค็มให้ได้ผลผลิตมากตามต้องการ อุปกรณ์และสถานที่ในการผลิตไข่เค็ม อุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ส่วนด้านบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสตรีแม่บ้านทำไข่เค็มใช้บรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงาม ไม่ดึงดูดใจผู้บริโภคและยังไม่ได้มาตรฐาน ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15-30 ปี เป็นโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท ปัจจัยด้านการตลาดมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ไข่เค็มในโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก

AttachmentSize
บทความกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจไข่เค็ม.pdf151.98 KB