ศึกษาความหลากหลายของแอตติโนมัยซิสในดินระหว่างสวนปาล์มน้ามันใหม่และสวนปาล์มน้ามันเก่าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleศึกษาความหลากหลายของแอตติโนมัยซิสในดินระหว่างสวนปาล์มน้ามันใหม่และสวนปาล์มน้ามันเก่าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ศักดิ์ชัย กรรมารางกู
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดินสวนปาล์มน้ามัน แอคติโนมัยซิส ความหลากหลายทางชีวภาพ
บทคัดย่อ :

คัดแยกแอตติโนมัยซิสในดินระหว่างสวนปาล์มน้ามันใหม่ 3 แหล่ง และสวนปาล์มน้ามันเก่า 3 แหล่งในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นาตัวอย่างดินที่ได้มาอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วทาการเจือจางลาดับส่วน ทาการแยกเชื้อบนอาหาร Oat meal agar โดยวิธีการ Spread plate บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน สามารถแยกเชื้อแอคติโนมัยซีสทั้งหมดได้จานวน 77 ไอโซเลต จากสวนปาล์มน้ามันใหม่ 41 ไอโซเลต และสวนปาล์มน้ามันเก่า 36 ไอโซเลต โคโลนีที่สามารถสร้างสีของรงควัตถุ 19 ไอโซเลต ส่วนใหญ่เป็น สีเหลือง และมีลักษณะเส้นใยเป็นเกลียว มีเพียง 8 ไอโซเลตที่เป็นสปอร์เดี่ยว ซึ่งเป็นลักษณะของแอคติโนมัยซิสในกลุ่ม Streptomyces โดยบริเวณที่ตรวจพบแอตติโนมัยซิสมากที่สุดคือ สวนปาล์มใหม่ตาแหน่งที่ 2 เท่ากับ 1.3x106 CFU/g

AttachmentSize
บทความ.pdf847.17 KB