การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Titleการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ศิริพร ทวีโรจนการ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาหารพร้อมบริโภค คุณภาพทางจุลินทรีย์ สุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค โดยอาศัยเกณฑ์คุณภาพทางจุลินทรีย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำการเก็บตัวอย่างอาหาร 4 ประเภท คือ อาหารที่ผ่านความร้อนมาก จำนวน 17 ตัวอย่าง อาหารที่ผ่านความร้อนน้อย จำนวน 10 ตัวอย่าง อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน จำนวน 5 ตัวอย่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 18 ตัวอย่าง รวม 50 ตัวอย่าง จากร้านจำหน่ายบริเวณซอย 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2552 พบอาหารพร้อมบริโภคไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพทาง จุลินทรีย์อย่างน้อยดัชนีใดดัชนีหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 98.00 โดยพบว่าอาหารผ่านความร้อนน้อย อาหารไม่ผ่านความร้อนและเครื่องดื่มมีสัดส่วนไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพสูงที่สุด คือ ร้อยละ 100 และอาหารผ่านความร้อนมาก มีสัดส่วนไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 94.12 เมื่อพิจารณาคุณภาพทางจุลินทรีย์ในแต่ละดัชนีของอาหารพร้อมบริโภคทุกประเภท พบอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์มและ E.coli คิดเป็นร้อยละ 76.00, 64.00 และ 94.00 ตามลำดับ
การวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายบริเวณซอย 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถเป็นแหล่งนำโรคได้อย่างมาก ควรให้ผู้เกี่ยวข้องมีการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดการสุขาภิบาล สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหาร โดยอาศัยมาตรการต่างๆ ทั้งด้านการอบรม ด้านการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น

AttachmentSize
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์.pdf141.76 KB