การตรวจวัดการกระจายของฝุ่นละอองในอากาศในเขตพื้นที่บริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการตรวจวัดการกระจายของฝุ่นละอองในอากาศในเขตพื้นที่บริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สิริพร อุยสุย
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปริมาณฝุ่นละออง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ :

งานวิจัยนี้ศึกษาการกระจายตัวของฝุ่นละอองในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำการสุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาบริเวณที่มีประชากรแออัด และการจราจรหนาแน่น ทำการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2553 โดยใช้เทคนิคการใช้ปั๊มดูดฝุ่นผ่านกระดาษกรองแล้วนำไปคำนวณหาน้ำหนักก่อนและหลังทดลอง พบว่าแต่ละจุดที่ทำการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.11 – 2.10 mg/m3 โดยจุดที่วัดได้สูงที่สุดอยู่ที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และจุดที่วัดได้ต่ำที่สุดอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ประตูที่ 1) ผลจากการศึกษา พบว่าการกระจายตัวของฝุ่นละอองขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรที่แออัด และการจราจรหนาแน่น จากการศึกษาตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.2553

AttachmentSize
บทความการตรวจวัดการกระจายของฝุ่นละออง.pdf135.1 KB