กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมในอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

Titleกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมในอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2551
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การส่งเสริมการตลาด (Promotion), คณะวิทยาการจัดการ, ธุรกิจโรงแรม (Hotel business)
บทคัดย่อ :

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมและเปรียบเทียบจำแนกตามราคา ระยะเวลาในการดำเนินงาน ประเภทธุรกิจได้เก็บรวบ รวมข้อมูลเชิงสำรวจจากผู้บริหาร/ผู้จัดการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนโรงแรมทั้งหมด 365 แห่ง ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางเคร็ดกีและมอร์แกน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 190 ราย
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมพบว่า กลุ่มที่1และ2 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่าง 5-10 ปี กลุ่มที่3 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดำเนินงานต่ำกว่า 5ปี ด้านจำนวนพนักงานโรงแรมทั้ง 3 กลุ่มส่วนใหญ่มีจำนวนน้อยกว่า 50 คน ด้านจำนวนห้องพักกลุ่มที่1 ส่วนใหญ่มีระหว่าง 50-100 ห้อง กลุ่มที่2-3 ส่วนใหญ่มีจำนวนน้อยกว่า 50 ห้อง ด้านประเภทธุรกิจกลุ่มที่1และ2 ส่วนใหญ่เป็นประเภทบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มที่3 ส่วนใหญ่เป็นประเภทเจ้าของคนเดียว
ผลการศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดพบว่า ธุรกิจโรงแรมทั้ง 3 กลุ่มมีการใช้เครื่อง มือการส่งเสริมการตลาดภาพรวมค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายเครื่องมือพบว่า การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรงมีระดับการใช้ค่อนข้างสูง การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานมีระดับการใช้ปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมจำแนกตามราคา ระยะเวลาดำเนินงานและประเภทธุรกิจพบว่า ธุรกิจโรงแรมกลุ่มที่1 ธุรกิจโรงแรมที่มีระยะ เวลาในการดำเนินงาน 10 ปีขึ้นไปและธุรกิจโรงแรมในเครือ มีการใช้เครื่องมือการตลาดทางตรงมากที่สุด ส่วนธุรกิจโรงแรมกลุ่มที่2และ3 ธุรกิจโรงแรมที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานต่ำกว่า 5 ปีและ 5-10 ปี ธุรกิจโรงแรมประเภทเจ้าของคนเดียว บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีการใช้เครื่องมือการโฆษณาสูงสุด

AttachmentSize
บทความกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมใน อ.เกาะสมุย.pdf155.4 KB