การจัดสรรคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเป้าหมาย

Titleการจัดสรรคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเป้าหมาย
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2551
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ศุภลักษณ์ ตัสโต
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การจัดสรรคณาจารย์, คณะวิทยาการจัดการ, โปรแกรมเชิงเป้าหมาย
บทคัดย่อ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการจัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมถึงการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคมเพื่อให้สังคมมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดสังคมฐานความรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
มหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นคณะต่างๆ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และได้มีการเปิดสอนสาขาใหม่ๆ ในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีความเจริญก้าวหน้า จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีจำนวนบุคลากรเท่าใดจึงจะเหมาะสม
จากปัญหาดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด หรือได้ผลสูงสุดตามความมุ่งหมาย วิธีการทางสถิติวิธีหนึ่งคือ การโปรแกรมเชิงเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยดำเนินงาน ในงานวิจัยนี้จะได้นำโปรแกรมเชิงเป้าหมายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป LINDO Version 6.1 มาช่วยในการจัดสรรจำนวนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

AttachmentSize
บทความการจัดสรรคณาจารย์.pdf120.24 KB