การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Titleการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2551
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ใหัมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนสื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผลการวิจัย พบว่า สื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.63/85.93 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ สูงกว่า เกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ เกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.96 )

AttachmentSize
บทความการพัฒนาสื่อการเรียนรู้.pdf116.43 KB