การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์

Titleการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2551
ชื่อผู้วิจัย :ผศ. วิลาวัณย์ ทิพย์สุวรร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม แบบปกติ, การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม แบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน(แบบไฮ/สโคป), คณะครุศาสตร์, ความสามารถในการแก้ปัญหา, เด็กปฐมวัย
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม แบบวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน (แบบไฮ/สโคป) และแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 3 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นกลุ่มควบคุม 15 คน ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบปกติ และกลุ่มทดลอง 15 คน ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม แบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน (แบบไฮ/สโคป) โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ การทดลองใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control – Group Posttest – Only Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน (แบบไฮ/สโคป) และแบบปกติ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบค่าที (t – test แบบ Independent)
ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบ วางแผน ปฏิบัติ ทบทวน (แบบไฮ/สโคป) มีความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน (แบบไฮ/สโคป) มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบปกติ

AttachmentSize
บทความเด็กปฐมวัย.pdf137.12 KB