การศึกษาทางชีววิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการศึกษาทางชีววิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2551
ชื่อผู้วิจัย :ชลินดา อริยเดช, ดร.
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การเพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงมีการทำกันมาก ถึงแม้ที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นราคาในตลาดกุ้งทั้งในประเทศและส่งออก หรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมยาก ทำให้ไม่สามารถควบคุมขนาดได้ตามต้องการ เนื่องจากการเลี้ยงกุ้ง ปัญหาที่เกิด จะแปรผันตามเวลาของการเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน สุขภาพกุ้ง หรือ ปัญหาของเสียที่เหลือเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นในการเลี้ยงรุ่นต่อไป หรือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การหาแนวทางใหม่ๆทุกๆด้าน จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหาจากการเลี้ยงลดลงได้มาก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ๆเหมาะสม สินค้าเกษตรในปัจจุบันเปรียบได้เป็นบ่อน้ำมันบนดิน สามารถใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเกษตรเพื่อทำให้ประเทศไทยได้เปรียบทางการค้าระดับชาติได้ ผู้วิจัยคิดว่าแนวทางการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระบบ ตลอดถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย จะเป็นแนวทางในการจัดการเลี้ยงกุ้งได้ดี เนื่องปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทางชีวภาพ ทางกายภาพ และ ทางเคมี ทุกตัวจะมีความสัมพันธ์กันและทำให้เกิดความสมดุลกันได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยใด ย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ การแก้ปัญหาบางครั้งเป็นเพียงปลายเหตุ ทำให้ปัญหาที่เกิดควบคุมได้ยาก การศึกษาด้านนี้จึงเป็นแนวทางการจัดการการเลี้ยงกุ้งอีกแนวทางที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาในระบบการเลี้ยงได้ทางหนึ่ง

AttachmentSize
บทความนากุ้ง.pdf669.54 KB