การสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชาEDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Titleการสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชาEDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2551
ชื่อผู้วิจัย :อาจรย์จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ :

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเว็บชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2549 ที่ไม่เคยเรียนวิชานี้มาก่อน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจำนวน 42 คน สำหรับการพัฒนาบทเรียน ที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง ใช้นักศึกษาผู้รับการทดลองจำนวน 3 คน การทดลองกลุ่มย่อยใช้นักศึกษาผู้รับการทดลอง จำนวน 9 คน การทดลองภาคสนามใช้นักศึกษาผู้รับการทดลองจำนวน 30 คน
ผู้วิจัยได้นำบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้นไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1) บทเรียนผ่านเว็บ ชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 89.67/94.50
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ ชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

AttachmentSize
บทความการสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ.pdf140.44 KB