การเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่

Titleการเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2551
ชื่อผู้วิจัย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ, อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :ขมิ้นชัน(Curcuma longa Linn.), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมรรถภาพการผลิตไข่ (egg production performance), อาหารไก่ไข่ (layer rations), และคุณภาพไข่ (egg quality)
บทคัดย่อ :

การเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่ ทดลองในไก่ไข่พันธุ์ Lohmann Brown อายุ 18 สัปดาห์ จำนวน 60 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยแบ่งไก่ทดลองออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 4 ซ้ำๆ ละ 3 ตัว ไก่แต่ละกลุ่มจะได้รับอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 18 พลังงานใช้ประโยชน์ ได้ 2,800 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม เท่ากันทุกกลุ่ม โดยไก่แต่ละกลุ่มจะได้รับอาหารที่มีระดับขมิ้นชันแตกต่างกัน คือ 0 (กลุ่มควบคุม) 10, 20, 30 และ 40 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่า การใช้ขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ในทุกระดับที่ศึกษาไม่มีผลต่อ (P>0.05) น้ำหนักตัวไก่ไข่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง ผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ และอัตราการตาย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามการใช้ขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่ระดับสูงกว่า 10 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส่งผลให้มีปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน ปริมาณอาหารที่กินต่อผลผลิตไข่ 1 โหล และต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 โหล แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยพบว่า ปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน ปริมาณอาหารที่กินต่อผลผลิตไข่ 1 โหล และต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 โหล มีค่าเพิ่มขึ้นตามระดับขมิ้นชันที่เพิ่มขึ้นในอาหาร ส่วนการใช้ขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่ระดับ 10, 20, 30 และ 40 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามลำดับ มีสีไข่แดงเพิ่มขึ้นตามระดับขมิ้นชันที่เพิ่มขึ้น (P<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่เสริมขมิ้นชันในอาหาร
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า สามารถใช้ขมิ้นชันเป็นแหล่งของรงควัตถุในอาหารไก่ไข่ได้ที่ระดับสูงสุดไม่เกิน 20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยมีต้นทุนการผลิตไข่ที่ต่ำที่สุด
การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ขมิ้นชันผสมในอาหารไก่ไข่เป็นแหล่งสารสีธรรมชาติ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดฟาร์มสาธิต มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 15 คน อายุอยู่ในช่วง 20-53 ปี มีอาชีพเกษตรเกษตรกรรมร้อยละ 65 เป็นผู้ชายร้อยละ 75 ข้อจำกัดของเกษตรกรในการเลี้ยงไก่ไข่มี 3 ประการ คือ ขาดแหล่งเงินทุน พันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยงหาซื้อได้ยาก และเกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่

AttachmentSize
บทความทางวิชาการเรื่องขมิ้นชัน_ผศ.pdf185.24 KB