การพัฒนาการเพาะขยายพันธุ์แตนเบียนหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว

Titleการพัฒนาการเพาะขยายพันธุ์แตนเบียนหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2551
ชื่อผู้วิจัย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตเกษม หลำสะอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม พรหมเมศร์, อาจารย์ปริญญา สุกแก้วมณี
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การพัฒนาการเพาะขยายพันธุ์แตนเบียนหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว (Asecodes hispinarum ) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาชนิดพืชอาหารของแมลงดำหนามมะพร้าว 2) เพื่อศึกษาระยะ (instar) ของหนอนแมลงดำหนามมะพร้าวที่สามารถเพาะขยายพันธุ์แตนเบียนฯได้จำนวนมาก 3) เพื่อศึกษาจำนวนครั้งการเบียนที่ให้จำนวนแตนเบียนฯ มากในมัมมี่ของหนอนแมลงดำมะพร้าว
ผลการศึกษาพบว่า 1) พืชตระกูลปาล์มจำนวน 17 ชนิดจะถูกตัวเต็มวัยแมลงดำหนามฯทำลายทุกชนิด โดยเฉพาะสละ (Salacca zalacca ) และปาล์มน้ำมัน(Elaeis guineensis) จะถูกทำลายมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยของพื้นที่ที่ถูกทำลายภายในเวลา 24 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 94.37 และ 91.47 ตามลำดับ นอกจากนั้นธูปฤาษี (Typha angustifolia) ซึ่งเป็นพืชตระกูลกก (Typhaceae) แมลงดำหนามฯ ทำลายด้วย แต่พืชใบเลี้ยงคู่ เช่น ใบข้าวโพด (Zea mays) และใบสับปะรด (Ananas sp.) แมลงดำหนามฯ จะไม่ทำลายเลย 2) การผลิตแตนเบียนฯ ( Asecodes hispinarum ) ภายในหนอนแมลงดำฯ หนามวัยที่ 3 และวัยที่ 4 จะได้จำนวนของแตนเบียนฯ ที่มีความแตกต่างหรือไม่แตกต่างขึ้นอยู่กับรุ่นของแตนเบียนฯ ที่ให้ลงเบียนหนอนแมลงดำหนามวัยที่ 3 และวัยที่ 4 จากการทดลองครั้งนี้ พบว่าถ้าให้แตนเบียนฯ รุ่น F1 ลงเบียนหนอนแมลงดำหนามฯ จะได้จำนวนแตนเบียนฯ ที่เกิดจากมัมมี่ของหนอนแมลงดำหนามฯ วัยที่ 3 และวัยที่ 4 ที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แต่ถ้าใช้แตนเบียนฯ รุ่น F2 จะได้จำนวนแตนเบียนฯ ที่เกิดจากมัมมี่ของหนอนแมลงดำหนามฯ วัยที่ 3 และวัยที่ 4 ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 3) จำนวนครั้งการเบียนของแตนเบียนฯ บนหนอนแมลงดำหนามฯ วัยที่ 4 จะมีผลต่อจำนวนแตนเบียนฯ รุ่นลูกที่ออกมา จากการทดลองพบว่าหนอนแมลงดำหนามฯ วัยที่ 4 ที่ถูกเบียน 1, 2 และ 3 ครั้ง จะได้จำนวนแตนเบียนฯ รุ่นลูกที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ คือ มีจำนวนเฉลี่ย 42.6, 45.0 และ 44.2 ตัว/ 1 มัมมี่ (ตามลำดับ) แต่จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ถ้าหนอนแมลงดำหนามฯ วัยที่ 4 ถูกเบียนตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป 4) นอกจากนั้นยังสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเบียนของแตนเบียนชนิดนี้ต่อหนอน แมลงดำหนามมะพร้าวมีลักษณะเป็นแบบการเบียนร่วม (multiple parasites) จึงทำให้ขนาดของแตนเบียนฯ ที่ออกจากมัมมี่ที่ถูกเบียนมากกว่า 4 ครั้งมีการตายหรือมีขนาดเล็กกว่าแตนเบียนฯ ที่ออกจากมัมมี่ที่ถูกเบียนเพียง 1- 4 ครั้ง การผลิตแตนเบียนฯ ปัจจัยที่สำคัญคือ 1) รุ่นของแตนเบียนฯ และ 2) จำนวนครั้งของการเบียนต่อหนอนแมลงดำหนามฯ

AttachmentSize
บทความวิจัยแตนเบียนฯ.pdf137.28 KB