ผลกระทบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Titleผลกระทบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2551
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สารภี ชนะทัพ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ, ความรู้ความเข้าใจ, ผลกระทบ, ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
บทคัดย่อ :

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี และศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 263 ราย คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t–test) และค่าเอฟ (F-test)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 25-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี เป็นผู้รับจ้างทำบัญชีของสำนักงานบัญชี มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 1 – 3 ปี ด้านความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในระดับปานกลาง ส่วนด้านผลกระทบ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพส่วนใหญ่เห็นว่า พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีผลกระทบด้านบวกต่อวิชาชีพบัญชีในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ และมีผลกระทบด้านลบต่อวิชาชีพบัญชีในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ควรศึกษาพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรเข้ารับการอบรมและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอย่างสม่ำเสมอ กำหนดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีที่เหมาะสม และสถาบันการศึกษาควรสอดแทรกเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

AttachmentSize
บทความ พรบ.วิชาชีพ.pdf154.88 KB