ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านอาหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านอาหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2551
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาหารที่เป็นที่ยอมรับ อาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยประยุกต์เชิงคุณภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องด้านร้านอาหารและอาหารที่เป็นที่ยอมรับและอาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านอาหารที่เป็นที่ยอมรับและอาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้เครื่องมือในการสำรวจจากแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบปลายเปิดจำนวน 472 ชุด และการสนทนากลุ่มระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการวิจัยพบว่า ร้านอาหารที่ได้รับการยอมรับมักจะเป็นร้านที่จำหน่ายอาหารทะเลเป็นหลัก เหตุผลหลักที่ชอบคือ อาหารอร่อย มีความเป็นธรรมชาติ มีสถานที่กว้างขวาง และมีอาหารหลากหลาย ส่วนอาหารที่ได้รับการยอมรับ โดยทั่วไปคืออาหารทะเล อาหารประเภทยำ/ต้มยำ ที่มีปลา กุ้ง และปู เป็นส่วนประกอบ และอาหารอีสานได้แก่ ส้มตำ เหตุผลหลักที่ชอบคือ ความอร่อย และอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการกล่าวถึงมากคือ ไข่เค็มไชยา ขนมกรุบ หอยนางรม ผัดไทยไชยา และข้าวหลามน้ำรอบ โดยนักท่องเที่ยวมักกล่าวถึงไข่เค็มไชยาและหอยนางรม ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นมักกล่าวรวมถึงผัดไทยไชยา ขนมกรุบ และข้าวหลามน้ำรอบ
จากการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสถานศึกษาเข้าไปแนะนำ ดูแลในด้านคุณภาพอาหารและการสร้างบรรยากาศของร้าน หรือให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้ชมร้านอาหารอื่นที่ได้รับการยอมรับ และให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรหรือผู้ประกอบการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ และการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

AttachmentSize
บทความสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านอาหาร.pdf296.25 KB