การใช้บริการฐานข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Titleการใช้บริการฐานข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2550
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ธณิศา สุขขารมย์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การใช้ฐานข้อมูล, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ฐานข้อมออนไลน์, ฐานข้อมูลซีดีรอม, ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ, นักศึกษาระดับปริญญาตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ :

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้บริการฐานข้อมูล โดยศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลของนักศึกษา การใช้และเปรียบเทียบการใช้ฐานข้อมูล ตลอดจนปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาการใช้ฐานข้อมูลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ใน 5 คณะได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 364 คน ซึ่งได้จากการแบบแบ่งชั้นชนิดที่เป็นสัดส่วนเพื่อตอบแบบสอบถาม และสุ่มแบบโควตา จำนวน 20 คน เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS For Window คำนวณการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-Test และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงบรรยาย
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลในช่วงที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลเพื่อทำรายงาน เหตุผลเลือกใช้ฐานข้อมูลเพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว ช่วงเวลาที่ใช้บริการ คือ ช่วงเวลา 12.01 น. -13.00น. ความถี่การใช้โดยเฉลี่ย2-3 ครั้ง / เดือน สถานที่ที่นักศึกษาเลือกใช้บริการฐานข้อมูล คือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาส่วนใหญ่รับทราบการใช้บริการฐานข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน
2. การใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ฐานข้อมูลซีดีรอมที่ใช้มากที่สุด คือ ฐานข้อมูล Eric และฐานข้อมูลมติชน (News Clipping) โดยมีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่า ฐานข้อมูล Web of Science และฐานข้อมูล H.W.Willson มีการใช้อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน อาจเป็นเพราะความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลของนักศึกษาอาจจะยังน้อย หรือฐานข้อมูลที่มีให้บริการอาจไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา เพราะส่วนใหญ่ฐานข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการทำวิจัยมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนฐานข้อมูลโอแพก (OPAC) และอินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ คือ บริการสืบค้นข้อมูล จากWWW และโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน
3. ผลการเปรียบเทียบการใช้บริการฐานข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามชั้นปี พบว่า นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกันมีปริมาณการใช้โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบความแตกต่าง 2 ด้าน คือ ด้านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลโอแพก (OPAC) และ ด้านปริมาณการใช้มีผลการวิจัยที่น่าสนใจ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 มีการใช้ฐานข้อมูลโอแพก (OPAC) มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4
4. ผลการเปรียบเทียบการใช้บริการฐานข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะวิชา พบว่า นักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกันมีการใช้ฐานข้อมูลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบความแตกต่าง 3 ด้าน คือ ด้านการใช้ฐานข้อมูลซีดีรอม และฐานข้อมูลโอแพก (OPAC) โดยการใช้ฐานข้อมูลโดยรวมทุกประเภท พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์มีการใช้มากกว่านักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
5. ปัญหาการใช้และการสืบค้นฐานข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้และการสืบค้นฐานข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่เป็นปัญหาการใช้มากที่สุด คือ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีน้อย
6. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้บริการฐานข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามชั้นปี พบว่า นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกันมีปัญหาการใช้ฐานข้อมูลโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 3 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อไม่พบความแตกต่างเช่นกัน
7. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้บริการฐานข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะวิชา พบว่า นักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกันมีปัญหาการใช้ฐานข้อมูลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 4

AttachmentSize
บทความการใช้บริการฐานข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf219.89 KB