โครงการ การศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์

Titleโครงการ การศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2550
ชื่อผู้วิจัย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ธงชัย เครือหงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะ, อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท, อาจารย์ชมพูนุท ชัยรัตนะ, คณาจารย์โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทย ฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเล ตำบลท่าทอง เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวบ้านดอน เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์ทะเล เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งหลายชนิด เช่น หอยนางรม ซึ่งเป็นแหล่งหอยใหญ่ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย และสามารถทำรายได้เป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนประกอบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากสำหรับทรัพยากรชายฝั่งคือ ป่าชายเลน ทั้งปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนจากชาวบ้านที่ใช้ในการทำมาหากิน เช่นนากุ้ง การเผาถ่าน ซึ่งไม้โกงกางเป็นถ่านที่มีคุณภาพดี ชุมชนมีความรู้ด้านประโยชน์ของป่าชายเลนไม่ถูกต้อง ขาดการดูแลอย่างเป็นระบบ ทั้ง ๆ ที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมากมาย อันเป็นผลที่ยั่งยืนด้านอาชีพการประมง และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ที่เยาวชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีความรู้ เรื่องราวของระบบนิเวศป่าชายเลน ในเชิงวิทยาศาสตร์ สมดุลในธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน ความอุดมสมบูรณ์ คู่ท้องถิ่น

AttachmentSize
บทความวิจัย ป่าเลนท่าทอง.pdf152.19 KB