ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อธุรกิจการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา เขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อธุรกิจการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา เขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2550
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ความพึงพอใจ, ธุรกิจการท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยว, อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ :

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อธุรกิจการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้การบริการของธุรกิจการท่องเที่ยว เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 300 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รับบริการจากร้านค้า จำนวน 100 คน กลุ่มสอง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รับบริการจากร้านอาหาร จำนวน 100 คน กลุ่มสาม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รับบริการจากบริษัททัวร์ จำนวน 100 คน โดยกำหนดตัวอย่างทั้งหมดรวม 300 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ อาชีพ เพศ สถานภาพ เชื้อชาติ ประสบการณ์การมาเที่ยวครั้งแรก ระยะเวลาในการพักอาศัย ผู้ร่วมเดินทาง ผู้แนะนำให้มาเที่ยว สื่อโฆษณา และรายได้
สวนที่ 2: ความพึงพอใจด้าน สถานที่ท่องเที่ยว, สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม, ร้านอาหาร บาร์ และแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน, ร้านขายของที่ระลึกและห้างสรรพสินค้า, บริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายและผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับทัวร์, สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
สวนที่ 3: ความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่จะสนับสนุนสงเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานและตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ของขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม นํามาทําการวิเคราะหและหาคาสถิติตาง ๆ โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
for Windows สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คารอยละของความถี่ คํานวณเพื่อแสดงลักษณะขอมูลพื้นฐานโดยทั่วไปของกลุม คาเฉลี่ย คํานวณเพื่อแปลความหมายของขอมูลตาง ๆเมื่อไดขอมูลในรูปแบบคารอยละ คาเฉลี่ยเสร็จเรียบรอยแลว ไดนําขอมูลดังกลาวมาทําการอภิปรายสรุปผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา โดยใชตารางขอมูลประกอบการอภิปรายผลการศึกษา

AttachmentSize
บทความ ความพึงพอใจ.pdf149.18 KB