ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2550
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ชวน เพชรแก้ว
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะครุศาสตร์, ชาวไทยเชื้อสายจีน, บทบาท, ประวัติศาสตร์, ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี, ภูมิประเทศ, วิถีชีวิตและวัฒนธรรม, และการตั้งถิ่นฐาน
บทคัดย่อ :

งานวิจัยเรื่อง ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นความพยายามของผู้วิจัยที่มุ่งตอบปัญหา เรื่องชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน ชีวิตและวัฒนธรรม ตลอดจนบทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนี้ ผลจากการวิจัยพบว่า ชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเวลาประมาณ 200 ปีมาแล้ว โดยตั้งชุมชนครั้งแรกที่บ้านหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย และบ้านโฉลกหลำ อำเภอเกาะพะงัน หลักฐานซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเก่าแก่ของชุมชน คือ ศาลเจ้าไหหลำหน้าทอน ตั้งอยู่ที่ในตลาดหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย และศาลเจ้าไหหลำเกาะพะงัน ตั้งอยู่ที่ตำบลโฉลกหลำ อำเภอเกาะพะงัน การอพยพได้ต่อเนื่องกันมาหลายครั้ง ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีทั้งชุมชนเก่าและชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ ตั้งหลักแหล่งกระจัดกระจายใน 10 อำเภอ คือ อำเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เคียนซา ไชยา ท่าชนะ พุนพิน และบ้านนาสาร ชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอดังกล่าว ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศจีน โดยเฉพาะจากเกาะไหหลำ มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลฮกเกี้ยน อย่างไรก็ตามชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามภาษาพูดและตามจำนวนมากน้อย คือ ชาวจีนแต้จิ๋ว ไหหลำ ฮกเกี้ยน แคะ และกวางตุ้ง ตามลำดับ ในด้านการตั้งถิ่นฐาน พบว่า ชาวไทยเชื้อสายจีน ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างกันใน 4 ลักษณะ คือ พื้นที่ที่เป็นเกาะ พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล พื้นที่ราบควนเนิน และพื้นที่ราบลุ่มบริเวณฝั่งแม่น้ำ การตั้งถิ่นฐานมักคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกในการติดต่อกับภายนอก และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ อาชีพที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การค้าขาย การประมง การเกษตร และอาชีพด้านช่าง การค้าขายพบมากในกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋ว ไหหลำ ฮกเกี้ยน และกวางตุ้งซึ่งมีอยู่ทั่วไป อาชีพการประมงพบมากในกลุ่มชาวจีนไหหลำ อาชีพด้านการเกษตรพบมากในกลุ่มชาวจีนแคะ และกวางตุ้ง และอาชีพด้านช่าง พบมากในกลุ่มชาวจีนกวางตุ้ง ด้านชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน พบว่า ในส่วนของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการประกอบอาชีพ ภาษาการศึกษา เล่าเรียน อาหารการกิน และการแต่งกาย คล้ายคลึงกับชาวไทยปักษ์ใต้ทั่วไป โดยที่ได้ปรับตัวและผสมผสานกับสภาพแวดล้อมด้วยการยอมรับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของดินแดนใหม่ และผ่อนคลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวจีนยึดเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต เสมือนหนึ่งเป็นบทบัญญัติอันพึงปฏิบัติ คือ “โป้ยเต๊ก” หรือคุณธรรมแปดประการ ส่วนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงยึดถือปฏิบัติอย่างมั่นคง ได้แก่ ประเพณีไหว้เจ้า การทิ้งกระจาดวิญญาณ ตรุษจีน กินเจ และเช็งเม้ง โดยที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างแต่ก็ยังคงความมีแก่นแท้ของวัฒนธรรมจีนเช่นเดิม สำหรับบทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นับได้ว่า ชาวจีนกลุ่มนี้มีบทบาทอย่างกว้างขวาง บทบาทที่สำคัญ คือ บทบาททางด้านสังคม บทบาทด้านเศรษฐกิจ และบทบาทด้านวัฒนธรรม บทบาทด้านสังคม ชาวจีนทั่วไปให้ความสำคัญด้านนี้เป็นอันดับแรก เพราะถือว่าเมืองนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตน การตอบแทนสังคมจึงถือเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือปฏิบัติ บทบาทด้านสังคมที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทด้านการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และการก่อตั้งสมาคม ในส่วนบทบาทด้านเศรษฐกิจ ชาวจีนเป็นผู้มีบทบาทอย่างสูงในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม พานิชยกรรม รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และขนาดย่อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนมาก สำหรับบทบาทด้านวัฒนธรรมชาวจีนกลุ่มนี้ยังคงยึดถือปฏิบัติทั้งแบบเดิมและการ ปรับใช้วัฒนธรรมแบบเดิมให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน หล่อหลอมกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ทรงคุณค่า บทบาทวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ วัฒนธรรม เกี่ยวกับอาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม

AttachmentSize
บทความชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.pdf170.75 KB