พัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :ฐานพัฒน์ ทิพย์บรรพต
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร, ผศ.อัจฉรา สุนทรปกรณ์
หลักสูตร :หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
จำนวนหน้า :173
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :การวางแผนพัฒนาชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย, พัฒนาการมีส่วนร่วม, สุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชน 2) เพื่อพัฒนาการส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชน 3) เพื่อประเมินผลการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชนโดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า ขั้นที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชนจำนวน 300 คน พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน ด้านการร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการวางแผนในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ในการวางแผนในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้ได้นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชนตำบลตะปานโดยใช้กระบวนการ AIC ขั้นที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกระบวนการ AIC จำนวน 40 คน สรุปได้ว่าการเข้าร่วมของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้เพิ่มทักษะและมีเจตคติที่ดีในการวางแผนพัฒนาชุมชนโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้เรียนรู้กระบวนการในการวางแผน ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาและจัดทำแผนงานโครงการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนผลการประเมินการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนและทดสอบเจตคติที่มีต่อกระบวนการการวางแผนพัฒนาชุมชนและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาชุมชน พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้นและมีเจตคติทีดีต่อการวางแผนพัฒนาชุมชน ส่วนการสังเกตทักษะความสามารถในการปฏิบัติการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติและทักษะการวางแผนในระดับที่มาก สำหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงานในชุมชนต่าง ๆ ควรนำกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนแต่ละแห่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชนอย่างแท้จริง

AttachmentSize
thanaphat_ma.pdf3.91 MB