การศึกษาศักยภาพขององค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ต่าง ๆ ในสุราษฎร์ธานี

Titleการศึกษาศักยภาพขององค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ต่าง ๆ ในสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สุนทรีย์ สุรศร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การศึกษาองค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางสรีรวิทยาบางอย่างของถั่วลิสง 9 พันธุ์ที่ปลูกในสุราษฎร์ธานี ในปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 2 ระดับ (30 และ 50 กิโลกรัม/ไร่) พบว่า ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ และระดับปุ๋ย และไม่พบนัยสำคัญในปุ๋ยทั้ง 2 ระดับ แต่พบว่า พันธุ์ถั่วลิสงที่ศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะน้ำหนักแห้ง/ต้น โดยพบว่า ถั่วลิสงพันธุ์ที่มี %จำนวนฝักที่มี 1 เมล็ดสูงสุด คือ พันธุ์ขอนแก่น 6 (24.17%) พันธุ์ที่มี % จำนวนฝักที่มี 2 เมล็ดสูงสุด คือ ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 (86.55%) พันธุ์ที่มี % จำนวนฝักที่มี 3 เมล็ดสูงสุด คือ ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 และพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 (48.55% และ 50.77% ตามลำดับ) ส่วนพันธุ์ที่มี % จำนวนฝักที่มี 4 เมล็ดสูงสุด คือ กาฬสินธุ์ 2 (27.40%) และ
จากการศึกษา พบว่า พันธุ์ที่มีฝักดกที่สุด คือ ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 (77.63 ฝัก) โดยพันธุ์ที่มีจำนวนฝักที่มี 1 เมล็ดสูงสุดคือ ไทนาน 9 พันธุ์ที่มีจำนวนฝักที่มี 2 เมล็ดสูงสุด คือ พันธุ์ไทนาน 9 พันธุ์ที่มีจำนวนฝักที่มี 3 เมล็ดสูงสุด คือ พันธุ์กาฬสินธุ์ 1 และพันธุ์ที่มีจำนวนฝักที่มี 4 เมล็ดสูงสุด คือ กาฬสินธุ์ 2 อย่างไรก็ตามพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในลักษณะน้ำหนักแห้ง แต่มีแนวโน้มว่า ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และ กาฬสินธุ์ 1 มีน้ำหนักแห้งสูงสุดจากการศึกษาค่าสหสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ ของถั่วลิสง พบว่า ลักษณะจำนวนฝัก/ต้นกับลักษณะความกว้าง และความยาวฝัก มีความสัมพันธ์กันในทางลบ คือ เมื่อติดฝักดก ขนาดฝักมีขนาดเล็กลง และพบว่าลักษณะน้ำหนักต้นสด น้ำหนักฝักสด และจำนวนกิ่งแขนงมีความสัมพันธ์กันในทางบวก

AttachmentSize
PAP49.pdf298.47 KB