ความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Titleความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์อร ขันธประดิษ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การเรียนการสอนบนเว็บเพจ, คณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว, คณะวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว, ความพึงพอใจ, นักศึกษา, นักศึกษาภาค กศ.บท., นักศึกษาภาคปกติ, โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทคัดย่อ :

หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั่วทุกแห่งของประเทศไทยเกิดการตื่นตัวและมีการเคลื่อนไหวตลอดจนมีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในทุกยุคทุกสมัยทั้งด้านเนื้อหาของหลักสูตร ขบวนการจัดการเรียนการสอน การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตลอดจนการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐ ก่อตั้งขึ้น ณ เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ 2516 ซึ่งมีประวัติความเป็นมา (อ้างถึงใน คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,
2548: 11-13)

AttachmentSize
บทความวิจัยความพึงพอใจ1.pdf163.79 KB