เรื่องการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเพื่อการจ้างงานของผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเพื่อการจ้างงานของผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์เนาวรัตน์ คงวิเชียรว, อาจารย์วัชรี พืชผล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ตอนบนเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน มีสถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จำนวนมาก ธุรกิจหลายประเภทกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังได้รับการส่งเสริมจากทางภาครัฐ ตัวอย่างเช่น เรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งในขณะนี้มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านนี้เกิดขึ้นมากมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นี่เป็นเพียงตัวอย่างของธุรกิจประเภทเดียวที่เป็นแหล่งที่ต้องการแรงงานหรือบุคลากรเพื่อเข้าไปทำงานในหน่วยงาน การดำเนินการของผู้ประกอบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำเป็นต้องใช้บุคลากรเป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินงาน เราอาจจะเห็นว่าปัจจุบันในตลาดแรงงานมีแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากที่พร้อมจะเข้าสู่สถานประกอบการ หรือบางหน่วยงานก็มีจำนวนแรงงานเพียงพออยู่แล้ว แต่กระบวนการในการสรรหาและการคัดเลือกในปัจจุบันอาจจะยังไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง หรือกว่าที่ผู้ประกอบการจะได้บุคลากรตำแหน่งสำคัญ ๆ ตำแหน่งหนึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลานานในการสรรหาและคัดเลือก เพราะฉะนั้นในการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานนั้นคงไม่ใช่แค่ให้ได้คนเข้ามาแทนในตำแหน่งที่ขาดเพียงอย่างเดียว คงจะต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายขององค์การ การมองภาพรวมขององค์การ การวิเคราะห์ถึงงานที่ต้องการบุคลากรเข้ามาทำ ซึ่งตัวองค์การเองจะต้องเป็นผู้ที่ระบุให้ได้ว่าต้องการบุคลากรจำนวนเท่าใด คุณสมบัติเป็นอย่างไร จะสรรหาจากแหล่งไหน จะใช้วิธีการใดในการคัดเลือก และจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างเพื่อให้ให้คนที่เหมาะสมที่สุด จากที่กล่าวมาทั้งสิ้นจึงทำให้เห็นว่าการได้มาซึ่งบุคลากรหนึ่งคนที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับงานนั้นจริง ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ นอกจากการหาจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แล้ว หลังจากที่ได้คนมาสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่อาจปฏิเสธได้เลยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายระยะยาวที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานจะต้องได้รับ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงความจำเป็นในการสรรหา และการคัดเลือก บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีความเหมาะสมกับงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ฉะนั้นจึงได้มุ่งประเด็นที่จะทำการศึกษาวิจัย ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคจากวิธีการสรรหาและคัดเลือกอะไรบ้าง เหมือนหรือแตกต่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการในการสรรหาและการคัดเลือก หรือได้แนวทางใหม่ในการที่จะหาบุคคลเข้ามาทำงานให้กับองค์การ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับสถาบันการศึกษาที่จะสามารถผลิตบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ประกอบการ หรือสถาบันการศึกษายังสามารถที่จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนในการจัดหาบุคลากรให้กับหน่วยงานต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

AttachmentSize
บทความการจ้างงานของผู้ประกอบการ.pdf125.51 KB