ศึกษาระดับที่เหมาะสมของการเสริมพริกชี้ฟ้าแดง

Titleศึกษาระดับที่เหมาะสมของการเสริมพริกชี้ฟ้าแดง
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์รัชวรรณ ไกลถิ่น
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พริก, ไข่, ไข่แดง และอาหารสัตว์
บทคัดย่อ :

ศึกษาระดับที่เหมาะสมของการเสริมพริกชี้ฟ้าแดงในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสีไข่แดง โดยให้อาหารเป็ดไข่สำเร็จรูปผสมกับพริกชี้ฟ้าแดงแห้งบดละเอียดในระดับต่างๆ (ไม่มีการปรับ ค่าโภชนะ) ดังนี้ คือ กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารที่ไม่เสริมพริกชี้ฟ้าแดง กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารที่เสริม พริกชี้ฟ้าแดงร้อยละ 2 กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารที่เสริมพริกชี้ฟ้าแดงร้อยละ 4 และกลุ่มที่ 4 ได้รับอาหารที่เสริมพริกชี้ฟ้าแดงร้อยละ 6 ทดลองในเป็ดไข่พันธุ์ลูกผสมกากี แคมเบลล์ อายุ 20 สัปดาห์ จำนวน 36 ตัว แบ่งสัตว์ทดลองเป็น 4 กลุ่ม (Treatment) กลุ่มละ 3 ซ้ำ (Replication) ซ้ำละ 3 ตัว เลี้ยงบนกรงตับแบบขังเดี่ยว
ผลการทดลองพบว่า ตลอดการทดลอง (6 สัปดาห์) แต่ละกลุ่มการทดลองมีปริมาณอาหารที่กินต่อวัน น้ำหนักตัวที่เพิ่ม อัตราการให้ผลผลิตไข่ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และอัตรา การเจริญเติบโต ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สีของไข่แดงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) โดยสัตว์ทดลองที่ได้รับอาหารที่เสริมพริกชี้ฟ้าแดงร้อยละ 6 มีสีไข่แดง เข้มที่สุด การเสริมพริกชี้ฟ้าแดงในอาหารเป็ดไข่สามารถใช้ได้ถึงร้อยละ 6 โดยไม่มีผลเสียต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ และยังช่วยให้สีไข่แดงเข้มขึ้นตามระดับพริกชี้ฟ้าแดงที่เพิ่มขึ้นในอาหาร

AttachmentSize
Microsoft Word - บทความ.pdf52.51 KB