การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต – กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

Titleการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต – กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์โสภา ปุ่นสุวรรณ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต – กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2547 เป็นการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนของผลผลิต – กิจกรรมหลัก จากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะงบดำเนินการ) โดยทำการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารรายงานรายจ่ายจริง ประจำปี พ.ศ. 2547 ของสำนักงานอธิการบดี ผลการศึกษาวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีรายจ่ายจริงงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 253,343,423.53 บาท เป็นรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 77,148,812.74 บาท (ร้อยละ 30.45) และรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 176,194,610.79 บาท (ร้อยละ 69.55) เมื่อพิจารณารายจ่ายจริง (เฉพาะงบดำเนินการ) สำหรับการดำเนินการตามภารกิจ พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 194,607,998.53 บาท เป็นรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 70,088,128.74 บาท (ร้อยละ 36.02) และจากเงินนอกงบประมาณ 124,519,869.79 บาท (ร้อยละ 63.98) โดยเป็นรายจ่ายจากงบบุคลากร 69,565,218.38 บาท (ร้อยละ 35.75) และจากงบดำเนินงาน 125,042,780.15 บาท (ร้อยละ 64.5) ผลผลิตและกิจกรรมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2547 คือ
ผลผลิตที่ 1 บัณฑิต ประกอบด้วย กิจกรรมจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และ จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตที่ 2 วิจัย ประกอบด้วย กิจกรรม วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิตที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
ผลผลิตที่ 4 ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนของผลผลิต ประจำปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีต้นทุนของผลผลิต บัณฑิต 167,584,503.45 บาท (คิดเป็นร้อยละ 86.11) วิจัย 15,675,351.23 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.05) บริการวิชาการแก่สังคม 5,669,113.23 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.91) และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,679,630.62 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.92) และเมื่อวิเคราะห์ต้นทุนของกิจกรรมหลัก ประจำปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีต้นทุนของกิจกรรมจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 118,947,229.85 บาท (คิดเป็นร้อยละ 61.12) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48,637,273.60 บาท (คิดเป็นร้อยละ 24.99) การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 15,675,351.23 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.05) การบริการวิชาการแก่สังคม 5,669,113.23 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.91) และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,679,630.62 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.92)

AttachmentSize
บทคัดย่อ _ต้นทุน_.pdf73.39 KB