การศึกษาผลกระทบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าของรัฐบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2548

Titleการศึกษาผลกระทบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าของรัฐบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2548
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์จิราภรณ์ อินทวิชญ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :A Study of Impact Result of the Grass Root Economic Policy, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ :

การศึกษาในครั้งนี้ใช้ช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 10 ปี ย้อนหลังจากปี 2548 กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 500 ครัวเรือนตัวอย่าง ผลจากการพัฒนาของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ระบบการคมนาคมบริเวณพื้นที่ศึกษามีความเปลี่ยนแปลงไปเช่น มีการขยายถนนและปรับปรุงถนนให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมทั่วไป ปัจจุบันมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะมีการส่งเสริมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า 2 โครงการ คือ โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการพักชำระหนี้เกษตรกร นอกจากนี้การเข้าถึงบริการของภาครัฐในทุกโครงการที่นำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ความสามารถในการเข้าถึงบริการนั้น ระดับปานกลาง และ ผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลด้านรายได้มากนัก แต่การจ้างงานอยู่ในระดับมากที่สุด

AttachmentSize
บทความกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าของรัฐบาล.pdf100.69 KB