การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศในโรงเรียนในเครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศในโรงเรียนในเครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :โสภณ ทองจิตร
ที่ปรึกษา :รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร, ผศ.ดร.นิตยา กันตะวงษ์
หลักสูตร :หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนหน้า :120
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :กระบวนการนิเทศการศึกษา, การปฏิบัติงาน, บัณฑิตวิทยาลัย, สุราษฎร์ธานี, โสภณ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศในโรงเรียนเครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ด้าน ได้แก่ การสำรวจความต้องการจำเป็นของโรงเรียน การวางแผนการนิเทศ การดำเนินการนิเทศ การประเมินผล การนิเทศ และการปรับปรุงแก้ไข จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานรวมทั้งสิ้นจำนวน 135 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 46 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยค่าที
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศ ในโรงเรียน ในเครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การประเมินผลการนิเทศมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ การดำเนินการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การปรับปรุงแก้ไข และการสำรวจความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ตามลำดับ จำแนกตามตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายด้านพบว่า ด้านการดำเนินการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายด้านพบว่า ด้านการสำรวจความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ด้านการประเมินผลการนิเทศ และการปรับปรุงแก้ไขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน

AttachmentSize
"sopon_med.pdf"1.17 MB