ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์จากใบยางพาราของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควนสุบรรณ

Titleศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์จากใบยางพาราของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควนสุบรรณ
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :ปราณี เพชรแก้ว, รศ.
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะครุศาสตร์, ศักยภาพ ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา ควนสุบรรณ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภาคใต้
บทคัดย่อ :

การศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควนสุบรรณ เป้าหมายเพื่อศึกษาบริบทชุมชน และบริบทของกลุ่ม โครงสร้างการผลิต โครงสร้างการตลาด โครงสร้างการเงิน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และการสืบสานการผลิต
ผลการศึกษา พบว่า ด้านบริบทชุมชนและบริบทของกลุ่ม กลุ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 53 คนผลิต “ ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา ” รูปแบบต่างๆได้แก่ ผีเสื้อจากใบยางพารา นาฬิกา โมบาย ดอกไม้ และกรอบรูป ปัจจุบันทางกลุ่มมีการแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 ส่วน คือ การจัดการองค์กร การผลิตและเทคโนโลยีการผลิต การตลาดและการเงิน และการสืบสานการผลิต การจัดการองค์กรของกลุ่ม พบว่า ทางกลุ่มมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 2 โครงสร้าง คือ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่ม หน้าที่ดังกล่าวประธานกลุ่มจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งการจัดหาบุคลากร และการบริหาร ในส่วนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต พบว่า ประธานจะเป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในการผลิตแทบทั้งสิ้น ทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิต การจ้างแรงงาน กรรมวิธีการผลิต การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ ในส่วนของการตลาดและการเงิน พบว่า ทางกลุ่มมีการวางแผนการผลิตที่ค่อนข้างดีโดยแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกรับผิดชอบ ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การออกร้าน การทำบัญชี และการส่งเสริมการขาย แต่หน้าที่ดังกล่าวก็ยังผูกขาดอยู่ที่ประธานกลุ่มเพียงผู้เดียว สำหรับการสืบสานการผลิตของกลุ่มสามารถแบ่งการสืบสานการผลิตออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน และการเผยแพร่ความรู้ให้กับระบบราชการ ซึ่งหน้าที่หลักก็ยังตกอยู่ที่ประธานนั่นเอง ส่วนในด้านศักยภาพการผลิต การตลาดและการเงิน และการสืบสานการผลิต พบว่า ทางกลุ่มมีผู้นำที่เข้มแข็ง และมีความรู้ความสามารถ สามารถผลิตสินค้าซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของตลาดได้ดี ตลอดจนมีวัตถุดิบเพียงพอและหาง่ายในท้องถิ่น แต่ทางกลุ่มขาดยังการดำเนินงานที่เป็นระบบ ทั้งเรื่องการตลาด การเงิน และการสืบสานการผลิต ถึงแม้ปัจจุบันทางกลุ่มยังไม่ประสบปัญหาใดๆ แต่ในอนาคตหากมีการขยายกิจการหรือประธานไม่ดำเนินงานต่อ กลุ่มจะต้องประสบปัญหาดังกล่าวอย่างแน่นอน

AttachmentSize
การผลิตผลิตภัณฑ์จากใบยางพาราแม่บ้านเกษตรกรควนสุบรรณ.pdf106.12 KB