การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน: กรณีศึกษาหมู่ที่1 บ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน: กรณีศึกษาหมู่ที่1 บ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การวิจัยเรื่องการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน: กรณีศึกษาหมู่ที่ 1 บ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดทำบัญชี สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนของหมู่ที่ 1 บ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัย โดยใช้การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และกระบวนการมีส่วนร่วม และในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาไว้ดังนี้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของหมู่ที่ 1 บ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

AttachmentSize
บทคัดย่อการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน บ้านใน.pdf68.72 KB