การเลี้ยงหอยนางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการเลี้ยงหอยนางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สาโรช เนติธรรมกุ
Institution
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

หอยนางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในของดีที่อยู่ในคำขวัญของจังหวัด ปัจจุบันมีการเลี้ยงมากในอ่าวบ้านดอนเขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเมือง และอำเภอไชยา แต่มีการเลี้ยงมากที่สุดในอำเภอกาญจนดิษฐ์ บริเวณปากคลองท่าทองอุแท ปากคลองบ้านปากกะแดะ ปากคลองเฉงอะ จนถึงหน้ากะแดะแจะ การเลี้ยงประสบปัญหาในเรื่องมลภาวะ การตลาด ตลอดจนปัญหาการขโมยหอยนางรมที่เลี้ยงในฟาร์ม
หอยนางรมที่นิยมเลี้ยงมี 2 พวก คือ หอยนางรมพันธุ์เล็ก ซึ่งเรียกตามภาษาพื้นบ้านว่าหอยปากจีบ หอยเจาะ หรือหอยอีรม และหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ได้แก่หอยตะโกรมกรามขาวกับหอยตะโกรมกรามดำ การเลี้ยงมีมานานกว่า 50 ปี แต่ส่วนมากเลี้ยงกันแบบดั้งเดิม พบว่าแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีการเลี้ยงหอยนางรมขนาดเล็กกันมาก สำหรับบริเวณฝั่งอ่าวไทยได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี และฝั่งทะเลอันดามันมีการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามดำ ส่วนหอยตะโกรมกรามขาวมีการเลี้ยงกันมากในเขตจังหวัดระนอง และพังงา

AttachmentSize
บทคัดย่อ.pdf89.11 KB