การตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในบ้านเรือน ในพื้นที่อำเภอเมืองและ

Titleการตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในบ้านเรือน ในพื้นที่อำเภอเมืองและ
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

เรดอนเป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจัดเป็นสารที่ก่อความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดในมนุษย์ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในบ้านเรือน โดยอาศัยชุดตรวจวัดรอยรังสีแอลฟา ชนิดแผ่นพลาสติก CR – 39 แขวนตรวจวัดเป็นเวลา 40 วัน จากนั้นนำแผ่นพลาสติก CR – 39 มากัดขยายรอยแฝงด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 6.25 โมลต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 100 นาที ค่าความหนาแน่นรอยรังสีแอลฟาที่เกิดขึ้นบนแผ่นพลาสติก CR – 39 ต่อพื้นที่ 40 ตารางมิลลิเมตร จะถูกตรวจนับโดยกล้องจุลทรรศน์ จากนั้นหาความเข้มข้นโดยใช้เส้นกราฟปรับเทียบมาตรฐาน
ผลการตรวจวัดก๊าซเรดอนภายในบ้านเรือนจำนวน 313 หลัง ในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ พบว่ามีระดับความเข้มข้นอยู่ในช่วง 9 – 973 Bq/m3 มีค่าเฉลี่ย (AM) 130 Bq/m3 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 104 Bq/m3 โดยระดับความเข้มข้นเฉลี่ยภายในบ้านเรือนของอำเภอเมืองและอำเภอบ้านนาสารมีค่า 91  67 Bq/m3 และ 189  123 Bq/m3 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่เกินระดับมาตรฐานที่ EPA และ NCRP กำหนดไว้ที่ 148 Bq/m3 และ 296 Bq/m3 ตามลำดับ

AttachmentSize
บทคัดย่อ.pdf89.89 KB