การพัฒนาครูเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Titleการพัฒนาครูเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :ดร. ช่อเพชร เบ้าเงิน, และคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ :

การวิจัยเรื่องการพัฒนาครูเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบท สภาพปัญหา และความต้องการพัฒนาของครูเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2) ศึกษากระบวนการพัฒนาครูเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3) ศึกษาผลการพัฒนาครูเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เอกสารหลักฐานการประกอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และตรวจสอบข้อมูลโดยการใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triagulation)

AttachmentSize
บทคัดย่อ รร.pdf63.65 KB