ระบบการจัดส่งเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน

Titleระบบการจัดส่งเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ชัยทัศน์ เกียรติยาก, อาจารย์สมพงษ์ ยิ่งเมือง, อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การจัดทำโครงการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออกแบบและพัฒนาให้ทำงานในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้สถาปัตยกรรม Client/Server ในการพัฒนาระบบได้ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล หนังสือเข้า หนังสือออก การนัดหมายและบันทึกข้อความ ด้วยการจัดแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลให้เกิดความชัดเจน ซึ่งเดิมเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร และได้พัฒนาให้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการรายงาน สำหรับการใช้งานจะแยกเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป การพัฒนาโครงการนี้ใช้ MySQL เป็นระบบฐานข้อมูล และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML และ SQL ทำงานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser)
ด้านการทดสอบระบบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบมีการทดสอบ 2 แบบ คือ Alpha Testing และ Beta Testing โดยการทดสอบจากผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งาน พบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบการจัดส่งเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานฝ่ายสารบรรณได้

AttachmentSize
บทคัดย่อ.pdf61.56 KB