แบบส่งบทความงานวิจัยสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

Titleแบบส่งบทความงานวิจัยสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์อร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ :

งานวิจัยเรื่อง กลุ่ม – องค์กรชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมกลุ่ม – องค์กรชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งศึกษาลักษณะ รูปแบบ และองค์ประกอบของกลุ่ม – องค์กร ชุมชนดังกล่าว
ผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกลุ่ม – องค์กรชุมชนที่จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีสมาชิกกลุ่มไม่ต่ำกว่า 30 คน และดำเนินกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 500 กลุ่ม เป็นกลุ่มเกษตรกรจำนวน 65 กลุ่ม , กลุ่มสหกรณ์จำนวน 111 กลุ่ม , กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน , 55 กลุ่ม , กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 13 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน 279 กลุ่ม , และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 13 กลุ่ม
ในส่วนของรูปแบบ ลักษณะของกลุ่ม – องค์กรชุมชนที่ศึกษาพบว่าจำแนกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ กลุ่มธรรมชาติ และกลุ่ม – องค์กรที่จัดตั้งขึ้น โดยที่กลุ่มธรรมชาตินั้นอาจเป็นกลุ่มเครือญาติ เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน ศิษย์สำนัก – สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มที่ประกอบอาชีพเดียวกันและกลุ่มสนใจ ส่วนกลุ่ม – องค์กรที่จัดตั้งมีทั้งที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปจัดตั้ง คือ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมทั้งกลุ่มที่องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปจัดตั้ง คือ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AttachmentSize
แบบส่งบทความงานวิจัย.pdf95.39 KB