การถ่ายทอดความรู้ทางการตลาดในบริษัทร่วมทุนข้อมูลเชิงสำรวจในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ประเทศไทย

Titleการถ่ายทอดความรู้ทางการตลาดในบริษัทร่วมทุนข้อมูลเชิงสำรวจในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ประเทศไทย
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สาวนิตย์ หทัยวสีวงศ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผู้รับการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายรวมถึงประเทศไทยด้วย เพราะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศถือเป็นแหล่งเงินลงทุนที่สำคัญที่สามารถช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผู้รับทุนได้เป็นอย่างดี ประเทศกำลังพัฒนาที่เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้พยายามเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศของตน และจากสถิติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) พบว่ารูปแบบการร่วมทุนระหว่างผู้ลงทุนชาวไทยกับผู้ลงทุนชาวต่างชาติ (Ownership Joint Venture) เป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมสูงสุด การเพิ่มขึ้นของการลงทุนในรูปแบบการร่วมลงทุน (Joint Venture) เป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ที่ใช้การร่วมทุนเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดทักษะ ความรู้ต่างๆ จึงให้การสนับสนุนโดยการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า BUILD ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเจรจาให้เกิดการร่วมทุนระหว่างผู้ลงทุนชาวไทยในประเทศกับผู้ลงทุนชาวต่างชาติ ภายใต้ข้อกำหนดให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนร่วมกับชาวไทยต้องถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านต่างๆให้แก่แรงงานไทย ทั้งนี้เป็นเพราะรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุคสังคมความรู้ (Knowledge society) ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากการเป็นฐานทรัพยากร (Resource Based) หรือฐานการผลิต (Production Based) ไปสู่การใช้ฐานความรู้ (Knowledge Based) เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของสินค้าและบริการเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและก้าวไปสู่การเป็นผู้กำหนดตลาด (Market Driven) ต่อไปในอนาคต สำหรับประเทศไทยแม้ว่ารัฐบาลจะตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการใช้ฐานทรัพยากรไปสู่การใช้ฐานความรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการตลาดโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดก็ตามและได้พยายามส่งเสริมให้เกิดการร่วมทุนกับชาวต่างชาติเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้จากชาวต่างชาติสู่ผู้ลงทุนชาวไทยแต่ผลงานวิจัยที่พบส่วนมากแล้วยังคงให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี (Wisarn & Bunlerksak, 1994) ไม่มีการศึกษาถึงการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการตลาดที่บริษัทร่วมทุนไทยได้รับจากบริษัทต่างชาติ ทั้งๆเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่จะผลักดันให้บริษัทเกิดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) และนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการแข่งขัน (Core Competency) ตลอดจนมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจมากกว่าปัจจัยอื่นๆ (Fahy, 2000; Day, 1994) นอกจากนี้ทั้งทั้งที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการร่วมทุนกับต่างชาติแต่ก็ยังขาดการศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติที่มาร่วมทุนกับชาวไทยอย่างไรที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ด้านการตลาด จึงเป็นช่องว่างทางการวิจัย (Research gap) ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพื่อให้ได้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไปของบริษัทร่วมทุนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย รวมทั้งภาพรวมของความรู้ทางการตลาดที่บริษัทร่วมทุนไทยได้รับ ตลอดจนคุณลักษณะของผู้ร่วมทุนต่างชาติที่เหมาะสมและมีผลต่อการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมทุนชาวไทย

AttachmentSize
บทคัดย่อ.pdf113.91 KB